AII主管桌

型號 : AII主管桌

造型桌腳,搭配(木質擋板或金屬橫條沖孔擋板)
桌腳顏色:..深灰.
桌腳:鋼製折彎烤漆
依辦公室需求訂製尺寸

相關產品

GAMMA主管桌

GAMMA主管桌

TGE主管桌

TGE主管桌

OTTO馬鞍皮主管桌

OTTO馬鞍皮主管桌

MIKE主管桌

MIKE主管桌

TG主管桌

TG主管桌

TGO主管桌

TGO主管桌